Ti?n ích mã v?ch nhãn thi?t k? th??ng xuyên làm vi?c v?i t?t c? các tuy?n tính và hai chi?u phông ch? mã v?ch t??ng tr?ng bao g?m c?: Coda thanh, EAN13, Telepen, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, LOGMARS, Planet, Postnet, UPCE, Standard 2 of 5, UPCA, USS-93, Aztec, DataBar, DataBar m? r?ng, DataBar Stacked, DataBar Limited, DataBar Stacked Omni và nhi?u ng??i khác. Barcode t?o ?ng d?ng mi?n phí t?o ?i?u ki?n cho ng??i dùng kinh t? ?? t?o ra mã v?ch nhãn hình ?nh, dán, phi?u gi?m giá gi?m giá, th? giá, th? mua s?m và hình ?nh khác theo ý mu?n ho?c yêu c?u c?a h? và l?u chúng t?i ??a ?i?m c? th? trong máy tính ho?c máy tính xách tay trong các ??nh d?ng t?p tin khác nhau bao g?m c? tiff, jpeg, Exif, riff, emf, wmf, png, gif, bitmap, jpg, bmp và nhi?u ng??i khác ?? s? d?ng trong t??ng lai. V? m?t k? thu?t tiên ti?n nhãn mã v?ch mi?n phí t?o ra ph?n m?m t?o ?i?u ki?n cho ng??i s? d?ng v?i tính n?ng tinh vi ?? thành th?o s?n xu?t hình ?nh nhãn dán mã v?ch cá nhân và c?nh quan tuy?t ??p ?áp ?ng nhu c?u ghi nhãn toàn b? ngày càng t?ng c?a ngành công nghi?p khác nhau bao g?m c? D??c ph?m, ngành công nghi?p bán l?, l?nh v?c s?n xu?t, bán buôn, ngành b?u chính, s? sách, trung tâm ch?m sóc s?c kh?e, ngành công nghi?p ngân hàng, ?óng gói và phân ph?i các t? ch?c, vé máy bay ?ánh d?u, Giao thông v?n t?i, th? vi?n, ki?m soát hàng t?n kho và nhi?u h?n n?a. Các tính n?ng: * mi?n phí ?ng d?ng mã v?ch hoàn h?o cho t?t c? các kích th??c c?a các doanh nghi?p kinh doanh bao g?m c? quy mô l?n và nh?. * GUI tính n?ng cho phép b?n d? dàng làm vi?c v?i ph?n m?m thanh mã t?o ra mà không c?n dùng b?t c? ?ào t?o ??c bi?t ho?c h??ng d?n nghi?p v? ?? th?c hi?n ti?n ích. * công c? mi?n phí mã v?ch cung c?p tùy ch?n nâng cao cho ng??i dùng ?? ch?nh s?a chi?u cao, chi?u dài, chi?u r?ng, kích th??c, màu s?c, phong cách, kích th??c, font ch? và các thi?t l?p c?a mã v?ch ???c t?o ra.